Ngày đăng: 09/01/2019
1. Tác động và ảnh hưởng đến sinh kế của TDA Bắc Giang - TDA Bắc Giang chủ yếu thu hồi đất nông nghiệp của 4 phường để xây dựng 02 tuyến đường. Tuy nhiên, theo chiến lược phát triển của... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
Các hoạt động của ADB tại Việt Nam đòi hỏi tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai, và sự tham gia của người dân. Những người bị ảnh hưởng bởi các... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
1. Kế hoạch tái định cư Nội dung bao gồm: Khung pháp lý và quyền lợi; đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội bị ảnh hưởng; thống kê tài sản bị ảnh hưởng; tham vấn cộng đồng có sự tham gia... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
Định nghĩa các thuật ngữ chính Bên bị ảnh hưởng: Là những bên liên quan bị ảnh hưởng bởi hoạt động thu hồi đất, tái định cư, các tác động môi trường và các hoạt động thi công, hoặc có... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
1. Mô tả tiểu dự án Bắc Giang Bắc Giang là một trong ba (03) tỉnh dự án thuộc Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng (GMS). Nhằm đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế trong tương... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
Cơ chế giải quyết khiếu nại Cơ chế giải quyết khiếu nại là một quy trình mà các nhà quản lý dự án tiếp nhận, xem xét và giải quyết những vấn đề, những khiếu nại của cộng đồng bị ảnh hưởng.... Xem tiếp
Ngày đăng: 07/01/2019
Khung chính sách tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số của Dự án GMS2 Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khôi phục đời sống những người bị ảnh hưởng bởi Dự án Phát... Xem tiếp

Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:92

Số lượt truy cập: 49861