Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn nhằm giảm khí thải có thời gian tồn tại ngắn gây biến đổi khí hậu ở thành phố Bắc Giang

Ngày đăng: 20-03-2019
|
Lượt xem:

Thematic Discussion / Thảo luận chuyên đề

Overview of GHG’s, Organic Waste and Landfill rehabilitation and gas control

/ Tổng quan về khí nhà kính, cải tạo hoàn nguyên và thu khí từ bãi rác

(Khách sạn Mường Thanh 20/3/2019, UBND xã Đồng Sơn 21/3/19)

 

1. OBJECTIVES  / MỤC ĐÍCH 

Hội thảo ngày 20/3/2019

· Share knowledge on GHGs and MSW (To get everyone on the same page about what GHGs are, how they are produced, what risk they pose, summary of options to reduce them / Chia sẻ kiến thứ về khí nhà kính và chất thải rắn đô thị (Quá trình phát sinh khí, nguy cơ tiềm  tàng, các phương án giảm thiểu) phân loại rác và sản xuất phân compost

· Share knowledge on methodologies and experience from Canadian Municipalities on landfill rehabilitation / Chia sẻ kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm của các đô thị Canada  về hoàn nguyên và kiểm soát khí thải ở bãi rác

· Understand local conditions and assist the city sites to establish the basis and develop an effective plan for landfill rehabilitation / Hiểu thực tế địa phương và hỗ trợ địa bàn xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch hoàn nguyên và kiểm soát khí thải ở bãi rác

Hội thảo ngày 21/3/2019

· Share knowledge on methodologies and experience from Canadian Municipalities on source separation of waste and composting / Chia sẻ kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm của các đô thị Canada về phân loại rác và sản xuất phân compost

· Understand local conditions and assist the city sites to establish the basis and develop an effective plan for source separation of waste and composting / Hiểu thực tế địa phương và hỗ trợ địa bàn thực hiện thí điểm xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả phân loại và sản xuất compost

· Establish the basis and develop an action plan for formulating their integrated MSWM strategy, including defining the scope and structure of the strategy and the methodology to develop it (utilizing the Ministry of Construction MSW planning guide as appropriate) / Chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch hành động trong việc xâydựng kếhoạch chiến lược QLCTRĐT, xác định quy mô và cấu trúc KHCL và phương pháp xây dựng KHCL (sử dụng hướng dẫn của Bộ Xây Dựng) 

  1. ATTENDANTS / ĐẠI BIỂU

Đoàn công tác ACVN/FCM

· ACVN Leader (TBC) / Lãnh đạo ACVN (TBC)

· Doug Hickman, the Canadian SWM expert (CTA) that participated in the VNSWM design mission / Doug Hickman, chuyên gia môi trường Canada

· Larry Gardner, Manager, Solid Waste Services, Regional District of Nanaimo / Larry Gardner, Quản lý, Dịch vụ chất thải rắn, Chính quyền đô thị vùng Nanaimo

· Ben Van Nostrand, Team Leader, Environmental Health Services, Operations Management Columbia Shuswap Regional District / Ben Van Nostrand, Trưởng nhóm dịch vụ sức khoẻ môi trường, Bộ phận quản lýhoạt động, Chính quyền đô thị vùng Shuswap 

· Chuyên gia môi trường Việt Nam (If available) / Chuyên gia môi trường Việt Nam (nếu có)

· Nguyen Thu Thuy, Project Coordinator / Nguyễn Thu Thủy, Điều phối dự án

 

Bac Giang / Đại biểu tỉnh Bắc Giang 

· Provincial Representatives / Đại diện các sở ban ngành chuyên môn của Tỉnh

· City leadership (City Party Committee; City Council and Committee leaders) / Lãnh đạo thành phố (Đảng uỷ, Hội Đồng UBND, UBND) 

· City DONRE and other functional divisions / Phòng TN&MT và các phòng chức năng

· URENCO / Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị thành phố Bắc Giang

· Relevant unions, political and social organizations / Các hội, tổ chức chính trị xã hội

· University professors / Đại diện trường ĐH, viện nghiên cứu ở địa phương

· Private sector members who may have an interest / Doanh nghiệp tư nhân

· Local Authority of Pilot site / Chính quyền địa phương nơi thực hiện thí điểm

· Local Authority of Landfill site / Chính quyền địa phương nơi quản lýbãi chôn lấp

 

Programme 20/3/2019 / Chương trình ngày 20/3/2019:

Time

Activity

Responsibility

Approach/Preparation

08:00 - 08:30

Registration / Đăng ký

PMU2 / Ban QLDA ĐTXD số 02 thành phố Bắc Giang

08:30 - 08:35

Introduction of participants, and the workshop program/ Giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình hội thảo.

Đỗ Huy Hoàng -  Vice Directer PMU2

08:35 - 08:45

Opening remarks/ Phát biểu khai mạc

Doug Hickman -  Team Leader FCM

08:45 - 0 9:15

Discussion on developing the action plan for developing the MSWM strategy (Defining the document’s tructure /components/ Methodology) / Trình bày về phương pháp xây dựng chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị

Doug Hickman - Team Leader FCM

09:15 - 10:00

GHG’s and Organic waste / Các khái niệm về Khí nhà kính và rác hữu cơ

Ben Van Nostrand

10:00 - 10:15

Tea breaks / Giải lao

10:15 -10:45

LandFill Rehabilitation and Control of LandFill Gas; Methodologies and Practices / Cải tạo hoàn nguyên và kiểm soát bãi chôn lấp; Phương pháp và cách làm

Larry Gardner

10:45 - 11:00

Introduction of Bac Giang landfill operation and current situation/ Giới thiệu về hiện trạng của Bãi xử lý rác hiện nay

Mr Nguyễn Văn Thắng - Vice Directer Urenco

Bản vẽ tổng mặt bằng, Ảnh hiện trạng

11:00 - 11:30

Discussion / Thảo luận

Facilitated / Dẫn dắt: Thuỷ - ACVN

Guiding question slide / Slide câu hỏi A0 paper and market / Giấy A0 + bút viết bảng

11:30 - 11:45

Wrap up and closing / Tổng kết và bế mạc

Doug Hickman - Team Leader FCM

 

 

 

Programme 21/3/2019 / Chương trình ngày 21/3/2019:

Time

Activity

Responsibility

Approach/Preparation

08:00 - 08:30

Registration / Đăng ký

PMU2 / Ban QLDA ĐTXD số 02 thành phố Bắc Giang

08:30 - 08:35

Introduction / Giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình hội thảo.

Đỗ Huy Hoàng -  Vice Directer PMU2

08:35 - 08:45

Opening Remarks / Phát biểu khai mạc

Doug Hickman -  Team Leader FCM

08:45 - 09:00

Benefits of source seperation of waste and composting - Reasons for selecting Dong Son to be the pilot site/ Lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn và sản xuất phân compost sạch và lý do lựa chọn xã Đồng Sơn là đơn vị thí điểme

Doug Hickman - Team Leader FCM

09:00 - 10:00

Composting options, organic waste management, methodologies and practices, Composting pilot activity / Các phương án sản xuất compost, quản lý chất thải hữu cơ, Phương pháp và thực tiễn triển khai, Các hoạt động thí điểm

Larry Gardner and Ben Van Nostrand

10:00 - 10:15

Tea breaks / Giải lao

10:15 - 11:00

Group Discussion / Thảo luận nhóm

Facilitated / Dẫn dắt: Thuỷ - ACVN

Guiding question slide / Slide câu hỏi A0 paper and market / Giấy A0 + bút viết bảng

11:00 - 11:15

Wrap up and closing / Tổng kết và bế mạc

Doug Hickman - Team Leader FCM


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:73

Số lượt truy cập: 48623