Chương trình phục hồi sinh kế dự án Phát triển các đô thị tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2

Ngày đăng: 09-01-2019
|
Lượt xem:

1. Tác động và ảnh hưởng đến sinh kế của TDA Bắc Giang

- TDA Bắc Giang chủ yếu thu hồi đất nông nghiệp của 4 phường để xây dựng 02 tuyến đường. Tuy nhiên, theo chiến lược phát triển của UBND thành phố, Bắc Giang đã chuyển từ nông nghiệp sang phát triển dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp nhỏ. Trong những năm gần đây, diện tích rất lớn đất nông nghiệp đã được thu hồi để thực hiện các dự án ở Bắc Giang. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Giang đang có nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp các doanh nghiệp này đã tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương với thu nhập ổn định.

- Làm việc với chính quyền địa phương và người dân, họ cho rằng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu nhập hàng tháng của hộ dân. Hiện nay, chỉ có nhóm trên 40 tuổi tham gia sản xuất nông nghiệp và lúa/ rau được sử dụng cho gia đình họ, chứ không bán ra bên ngoài.

- Tuy nhiên, một số rủi ro từ Dự án có thể xảy ra đối với phụ nữ và các hộ dễ bị tổn thương, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số có thể xảy ra trong quá trình thực hiện tiểu dự án. Các hành động sau đây cần được thực hiện để đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và có tính đến nhu cầu và mối quan tâm của họ:

 • Phụ nữ được mời tham gia trong các hoạt động thảo luận nhóm/ tham vấn cộng đồng/tập huấn thông qua giấy mời họp. Phụ nữ tham gia các cuộc họp/tập huấn và thể hiện nhu cầu/quan điểm  của họ về xây dựng/thực hiện các mô hình sinh kế phù hợp với đặc điểm điều kiện của  đối tượng;
 • Tư vấn đã tổ chức các thảo luận nhóm/tham vấn cộng đồng, khảo sát bảng hỏi hộ gia đình trong giai đoạn chuẩn bị RP năm 2015 và cập nhật RP giai đoạn 2017 với các hộ BAH nói chung và nhóm phụ nữ và hộ dễ bị tổn thương nói riêng về các vấn đề khác nhau (bao gồm xây dựng IRP) và đánh giá nhu cầu và mối quan ngại của họ về hoạt động xây dựng các mô hình sinh kế đề xuất của Dự án.

2. Chương trình phục hồi thu nhập chuẩn bị trong URP năm 2017

 • Chương trình phục hồi thu nhập (IRP) đã được chuẩn bị như một phần của URP cho tiểu dự án Bắc Giang và được ADB phê duyệt vào ngày 28/9/2017.
 • Trong IRP đầu tiên, TDA có 326 hộ đủ điều kiện tham gia IRP. Sau những thay đổi trong việc thu hồi đất (ví dụ các phương án thu hồi bổ sung thu hồi đất của hộ gia đình để xây dựng hoàn trả lại hệ thống kênh mương tưới tiêu). Hiện nay tổng số hộ đủ điều kiện tham gia IRP là 367 hộ.

3. Mục tiêu và nguyên tắc chung của chương trình phục hồi sinh kế

- Theo khung chính sách của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), những hộ được coi là ảnh hưởng nghiêm trọng và hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương cần phải được hỗ trợ để sớm phục hồi nguồn thu nhập (Sinh Kế) ít nhất bằng hoặc tốt hơn như trước khi có Dự án.

- Các nguyên tắc chung về lập kế hoạch và thực hiện IRP như sau:

 • Tính minh bạch: thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện IRP (đủ điều kiện, quyền lợi, vv) sẽ được phổ biến cho những người tham gia IRP.
 • Lập kế hoạch và thực hiện có sự tham gia: Các hộ gia đình đủ điều kiện IRP được hỗ trợ để tham gia vào tất cả các quy trình IRP (lập kế hoạch, thực hiện, giám sát).
 • Sự nhạy cảm về giới: Các hoạt động lập kế hoạch, thực hiện và giám sát IRP sẽ có sự tham gia của phụ nữ.
 • Tuân thủ các quy định của Chính phủ về quản lý tài chính. Dự toán, giải ngân và thanh lý chi phí phải tuân thủ các quy định của Chính phủ về quản lý tài chính.
 • Tính linh hoạt: IRP sẽ có một số tính linh hoạt vì được biết rằng có nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của IRP trong quá trình thực hiện. Sự linh hoạt như vậy sẽ đảm bảo rằng các rủi ro và nguồn lực cần thiết được xác định và điều chỉnh được thực hiện để đáp ứng các phản hồi từ các nhóm khác nhau và do điều kiện thay đổi.

- Các đặc điểm khác của chương trình được trình bày dưới đây:

 • IRP dựa trên sự tuân thủ tự nguyện của những người tham gia. Hộ gia đình không sẵn sàng tham gia sẽ ký vào một mẫu xác nhận họ không tham gia;
 • Không hỗ trợ tiền mặt cho các hộ BAH. IRP hỗ trợ thông qua các khoản vay, đào tạo, giới thiệu tìm việc làm trên thị trường và không cung cấp tiền mặt cho các hộ BAH.Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế và quy định hiện hành của UBND tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ tiền mặt được áp dụng cho hộ BAHđất nông nghiệp (theo khoản 2 Điều 22 Quyết định số 869/2014/ QĐ- UBND tỉnh Bắc Giang ngày 31/12/2017, quy định thu hồi trên 70% diện tích của mộtđịnh xuất giao ruộng thìđược hỗ trợđào tạo nghề 01 lao động ( được cộng gộp các Quyếtđịnh thu hồi trướcđó chưa được hỗ trợ)

4. Các hộ gia đình / người đủ điều kiện tham gia IRP
- Các hộ gia đình đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình Phục hồi Thu nhập là
269 hộ bị ảnh hưởng nặng mất từ 10% đất sản xuất hoặc nhiều đất sản xuất và 03 hộ tái định cư.

 • Hộ dễ bị tổn thương: 95 hộ
 • Tổng số hộ đủ điều kiện tham gia IRP là 367  , trong đó

+ 144 hộ ( với 214 người ) đãđăng ký lựa chọn các hoạtđộng củaIRP;
+ 213 hộ không muốn tham gia IRP (80 hộ muốn nhận thêm trợ cấp tiền mặt, trong đó 25 hộ nói rằng họ quá già  và 55 hộ cho rằng họ không đủ sức khỏeđể tham gia IRP; 79 hộ không quan tâm đếnIRP và 64 hộ nói rằng thu nhập họ không ảnh hưởng nhiều từ dựán )

5. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
- Cách tiếp cận tổng thể trong nghiên cứu này tập trung vào con người và đánh giá các tác động dựa trên quan điểm riêng của tất cả các đối tượng. Kỹ thuật đánh giá có sự tham gia đã được áp dụng với tất cả các nhóm liên quan. Quan điểm của các bên liên quan và thông tin chi tiết cũng như đơn vị thực hiện dự án, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương trong khu vực dự án. Như vậy, các bên liên quan sẽ có những nhận định đầy đủ về các tác động của tiểu dự án, từ đó cam kết thực hiện các biện pháp hành động khắc phục. Đánh giá sinh kế đảm bảo các ý kiến/quan điểm/bài học từ những người tham gia để mang lại một tài liệu khách quan và đầy đủ.

 • Nghiên cứu các tài liệu sẵn có

Các tài liệu được tiến hành và xem xét:
•    Các tài liệu của các chương trình/dự án liên quan đến hoạt động phục hồithu nhậpcủacác hộ bị ảnh hưởng bởi TDA Bắc Giang;
•    Tình hình thực hiện các chương trình/dự án đã và đang triển khai trong việc hỗtrợ thúc đẩyphát triển kinh tế tại địa bàn thành phố Bắc Giang;
•     Các căn cứ khác liên quan đến các hoạt độngphát triển kinh tế xã hội trong khu vực dự án 

 • Phương pháp thu thập số liệu định lượng

Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi nhằm thu thập thông tin định lượng về nhu cầu tham gia các hoạt động sinh kế của những hộ bị ảnh hưởng trên 10% diện tích đất nông nghiệp (bao gồm cả các hộ dễ bị tổn thương) và hộ di dời của TDA Bắc Giang .

 • Phương pháp thu thập định tính

-     Phỏng vấn sâu: Tiến hành 10 phỏng vấn sâu với lãnh đạo  phòng Lao động TBXH thành phố, phòng Kinh tế thành phố, Hội phụ nữ thành phố,trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Giang, 
-    04 cuộc tham vấncộng đồngvới lãnh đạo các phường/xã, nhóm đoàn thể địa phương ( Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ)và người dân bị ảnh hưởng bởiTDA Bắc Giang.Tổng số người đã tham vấn là 59 người trong đó 25 nữ ( chiếm 42,4%) và nam là 34 người ( chiếm 57,6%).
- Mục đích tìm hiểu về nhu cầu tham gia các mô hình sinh kế nhằm phục hồi thu nhập của các hộ gia đình và tìm hiểu thêm về hiệu quả thực tế các chương trình dự án mà người dân đã tham gia, qua đó ghi nhận những khuyến nghị của lãnh đạo địa phương cũng như của người dân để xác định một cách đúng đắn về nhu cầu và khuyến nghị xây dựng những mô hình sinh kế tiềm năng nhằm đảm bảo phục hồi thu nhập của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởiTDA Bắc Giang.
 

Xin mời dowload toàn bộ văn bản chi tiết tại đây 


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:3

Số lượt truy cập: 40073