Cải tạo mở rộng nghĩa trang Đồng Lăng, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. 

Ngày đăng: 10-01-2019
|
Lượt xem:

1. Tên công trình: Cải tạo mở rộng nghĩa trang Đồng Lăng, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. 
2. Loại, cấp, quy mô công trình:
- Loại, cấp công trình:  Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV
- Quy mô công trình:  Đầu tư xây dựng Cải tạo mở rộng nghĩa trang Đồng Lăng, phường Thọ Xương với quy mô khoảng 3.6ha bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, sân, cổng tường rào, hệ thống cấp, thoát nước, hoàn trả mương tưới, cấp điện, xây dựng nhà quản trang.
3. Tên chủ đầu tư: UBND phường Thọ Xương
4. Địa điểm xây dựng: Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang
5. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 13.500.000.000đ. 
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố
7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Trung tâm quy hoạch xây dựng Bắc Giang


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
+ TCXDVN 104:2007 - Qui phạm thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị;
+ TCVN 10380-2014 - Đường giao thông nông thôn –yêu cầu thiết kế;
+ TCVN 4054:2005 Đường ô tô- tiêu chuẩn thiết kế;
+ Tiêu chuẩn 22TCN 223-95 - Thiết kế áo đường cứng (vận dụng). 
+ TCVN 8859:2011 - Tiêu chuẩn Việt Nam về lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu.
+ TCVN 9436-2012 - Tiêu chuẩn Nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu;
+ TCXDVN 33 - 2006 - Cấp nước Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
+ TCVN 7957-2008 - Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình;
+ Tiêu chuẩn ngành 11TCN-19-2006 và 11TCN-20-2006 của Bộ Công nghiệp - Quy phạm trang bị điện;
+ TCVN 7997: 2009-Tiêu chuẩn Cáp điện lực đi ngầm trong đất - phương pháp lắp đặt;
+ QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
+ QCVN 12-2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công cộng;
+ TCVN 9362: 2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình;
+ TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế;


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:101

Số lượt truy cập: 49873